Payday Loans
Current Activities Hydro Engineering History Forum Significant Serbian Hydrotechnic Engineers Miladin Pećinar
Академик Миладин М. Пећинар - Живот и дело PDF Print E-mail

БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА МИЛАДИНА М. ПЕЋИНАРА

 

1928.

 

1.    Пећинар М.: Хидроелектрана Перућачко врело, Технички лист, Београд, 1928.

 

1939.

 

2.    Пећинар М.: Хидроцентрала Св. Андреја на реци Тресци, Скопље, у часопису Сеп. бр. 12, Београд, 1939.

3.    Пећинар М.: Хидроцентрала Св. Андреја на реци Тресци, Скопље, рад је

       објављен на немачком језику у часопису Zeitschrift des Vereines Deutscher-

       lugenieure, Bd. 83, No. 28, Berlin, 1939.

4.    Пећинар М.: Хидроцентрала Св. Андреја на реци Тресци, Скопље, рад је објављен на италијанском језику у часопису Energia Elettrica, Vol. XVI, Milano, 1939.

 

1946.

 

5.    Пећинар М.: Водне снаге Југославије, Техника, бр. 2, стр. 53, Београд, 1946.

6.    Пећинар М.: Предлог новог система издавања грађевинских радова, Техника, бр. 3, стр. 53, Београд, 1946.

7.    Пећинар М.: Наша теренска снимања, Техника, бр. 7-8, стр. 224,

Београд, 1946.

8.    Пећинар М.: Уређење наших вода, Техника, бр. 8-10, стр. 127,

Београд, 1946.

 

1947.

 

9.    Пећинар М.: Катастар водних снага слива Западне Мораве, издање Савезне хидрометеоролшке службе, Београд, 1947.

 

1948.

 

10.  Пећинар М.: Катастар водних снага слива Јужне Мораве, издање Савезне хидрометеоролошке службе, Београд, 1948.

 

1950.

 

11.  Пећинар М.: Борба против узгона код масивних гравитационих водојажа, Саопштење са Првог саветовања стручњака Југославије о високим бранама, стр. 157-169, Загреб, 1950.

 

1952.

 

12.  Пећинар М.: Општи катастар вода за Дунав, Тису и Саву, издање Савезне хидрометеоролошке службе, Београд, 1952.

13.  Пећинар М.: Заптивање спојница код водојажа, Саопштење са Другог саветовања стручњака Југославије о високим бранама, стр. 195-197, Јабланица, 1952.

 

1954.

 

14.  Пећинар М.: Одређивање издашности бунара у песковито-шљунковитим седиментима поред водотока на основу гранулометријске анализе материјала на месту бунара, Зборник радова САНУ XXXVIII, Хидротехнички институт, књ. 2, стр. 17, Београд, 1954.

 

1955.

 

15.  Пећинар М.: Нови план наставе и режим студија на Грађевинском факултету у Београду, Зборник радова Грађевинског факултета, бр. 2, Београд, 1955.

16.  Пећинар М.: Анализа основних појава код ерозије тла, саопштење на Првом саветовању о научним основама борбе против ерозије, стр. 7, Београд, 1955.

17.  Пећинар М.: Проширење београдског водовода. Тунелско решење, "Водопривреда", Београд, 1955.

 

1957.

 

18.  Пећинар М.: Треба ли преводити воде слива Дрине у слив Скадарског језера, "Изградња", бр. 1, Београд, 1957.

 

1958.

 

19.  Пећинар М.: Комплексно коришћење водених токова, генерални извештај на посебном заседању Светске конференције за енергију, јуна 1957. у Београду, "Техника", бр. 9, и "Наше грађевинарство", бр. 9, 1958.

 

1959.

 

20.  Пећинар М.: Хидротехнички проблеми Београда, Свеска 1. - посебно издање Дирекције за изградњу Новог Београда, Београд, 1959.

21.  Пећинар М.: Извођење подземних канала у ситнокохерентној и водопропустљивој средини у присуству подземне воде, "Изградња",

бр. 3-4, Београд, 1959.

22.  Пећинар М.: Одвођење отпадних вода Београда, "Изградња", бр. 5-6, Београд, 1959.

23.  Пећинар М.: Принципи за каналисање Новог Београда и Земуна, "Изградња", бр. 9 и 10, Београд, 1959.

 

1960.

 

24.  Пећинар М.: Хидротехничко уређење Аде Циганлије, "Изградња", бр. 1-2, Београд, 1960.

25.  Пећинар М. и Нешовић М.: Бетон у водојажи на Тресци, саопштење на Петом конгресу југословенског националног комитета за високе бране, стр. 325 до 332, Београд, 1960.

 

1961.

 

26.  Пећинар М.: Хидрологија термалних врела Нишке Бање и њихова заштита од расхлађивања и мућења, Глас САНУ, Техничко одељење, књига 5, стр. 32, 1961.

27.  Пећинар М. и Перић Ј.: Могућност повећања производње електричне енергије у хидроелектрани Перућица, Електропривреда, бр. 11-12/61, Београд, 1961.

 

1962.

 

28.  Пећинар М.: Појаве и особине минералне воде у Буковичкој Бањи, Глас САНУ, Техничко одељење, књига 6, 1962.

 

1963.

 

29.  Пећинар М.: Један случај кретања воде у карсту, саопштење на Конгресу хидрауличара 1962. Грађевинар, Загреб, бр. 6/1963.    

 

1964.

 

30.  Пећинар М.: Један случај комплексног коришћења вода Чечевског врела - водовод Косовска Митровица и енергетика, Електропривреда, бр. 6, јули 1964.          

 

1965.

 

31.  Пећинар М.: Графичко прорачунавање затворених каналских профила, издање пишчево, Београд, 1965.

32.  Пећинар М.: Паланачки кисељак. Појаве и особине минералне воде, Научно дело, стр. 34, Београд, 1965.

 

1968.

 

33.  Пећинар М., Олујић С. и Мелентијевић М.: Водне снаге Југославије: расположивост, искористљивост, економичност, Први симпозијум о енергетици Југославије, стр. 46, Београд, 1965.

 

1970.

 

34.  Пећинар М., Субановић Б. и Мелентијевић М.: Хидроенергетски потенцијал Југославије, начин коришћења постојећих и редослед изградње будућих хидроелектрана, Други симпозијум о енергетици Југославије, САНУ, Београд, 1970.

35.  Пећинар М.: Мисли о водама, Споменица у част новоизабраних чланова Српске академије наука и уметности, књига 30. 
RocketTheme Joomla Templates