Payday Loans
JCI at a Glance References Selected Projects Климатске промене и утицаји на водоснабдевање
Климатске промене и утицаји на водоснабдевање PDF Print E-mail
   ___   

Заједнички Пројекат 18 партнера из 9 земаља Југоисточне Европе са циљем бољег разумевања могућих утицаја климатских промена на водоснабдевање у региону

CCWaterS -Информације о Пројекту

ccw_klimatske_promeneНазив пројекта: Климатске промене и утицаји на водоснабдевање
Акроним пројекта
: CCWaterS
Шифра пројекта: СЕЕ/А/022/2.1/X
Приоритет: Заштита и унапређење животне средине
Подручје интереса : Унапређење интегралног управљања водама и превенција поплава
Учесници на пројекту: 18 учесника из Југоисточне Европе
Укључене земље: Аустрија, Бугарска, Грчка, Хрватска, Мађарска, Италија, Румунија, Србија и Словенија
Трајање пројекта: 01.05.2009-30.04.2012.

 

 

Климатске промене утичу на ресурсе свеже пијаће воде и могу имати значајан утицај на водоснабдевање. Различити видови коришћења земљишта врше притисак на водне ресурсе, што се може променити у зависности од климатских промена.  Да би се заштитили садашња и будућа изворишта водоснабдевања, неопходно је утврдити климатске промене и промене у начину коришћења земљишта како би се могла  извршити процена њиховог утицаја на водне ресурсе. Међународна сарадња  је потребна да припреми простор Југоисточне Европе за изазове везане за обезбеђивање водоснабдевања за наредне деценије.
Пројектом CCWaterS ће се идентификовати  и проценити могући  утицаји  промена климе на расположивост вода и сигурност водоснабдевања. Предложене мере прилагођене овим променама представљаће основу за систем управљања водоснабдевањем у складу са оптимизацијом експлоатације воде, ограничењима у погледу коришћења земљишта и социо-економским ефектима под различитим сценаријима климатских промена, за све оне који се баве водоснабдевањем у Југоисточној Европи.

 

CCWaterS -Пилот подручја у Србији

bg_mapaБеоградско извориште
Београдско извориште је део система снабдевања водом Београда, и са капацитетом од 4 до 5 m3/s представља највеће извориште подземних вода у Србији. Стотинак бунара са хоризонталним дреновима изграђено је на најнизводних 50 km обале реке Саве. Капацитет изворишта доминантно је везан за прихрањивање из реке, али се услед услојености у појединим зонама изворишта значајно повећава утицај залеђа ( и до 30%).


 

 

 

ccw_aluvion_pekaАлувион Пека
Два алувијална изворишта су изабрана у сливу реке Пек (за насеља Велико Градиште и Кучево) која се суочавају са проблемом смањења количина вода у реци (последица климатских промена и др.), као и погоршањем квалитета воде. Због близине ушћа Пека у Дунав, утицај успора од Ђердапа је врло значајан код Великог Градишта  док се извориште Кучева прихрањује из реке и залеђа. Процена је да ће се будуће потребе за водом повећати у Великом Градишту и смањити у Кучеву.

 

 

 

 

ccw_nishava_izvorishte_medianaНишава-извориште Медиана
Инфилтрационо извориште "Медиана" формирано је у алувијалним седиментима  на левој обали реке Нишаве, на њеном улазу у градско подручје. Заједно са каптираним карстним врелима  учествује у водоснабдевању града Ниша. Експлоатација изворишта на локалитету Медиана почела је давне 1937. године.
Данас ради пуним капацитетом уз систем за вештачко прихрањивање  и у максимуму град снабдева са 400 до 550 l/s пијаће воде.

 

 

 

 

ccw_beljanica

Бељаница
Тест подручје планине Бељанице у источној Србији део је планинског венца Карпато - Балканида. То је једно од највећих подручја карста у нашој земљи, изграђено од мезозојских карбонатних стена. Обилује великим резервама подземних вода које се дренирају преко пет јаких карстних врела по ободу масива. Највећа су врело Млаве и Крупајско врело. Резерве вода су процењене на преко 3 m3/s. С обзиром на низак степен садашњег коришћења вода, ненасељено и еколошки очувано подручје, Бељаница би могла представљати један од најзначајнијих резервата квалитетних вода у Србији, и задатак пројекта CCWaterS је да омогући процену расположивости водног потенцијала у складу са могућим климатским променама.   

 

 

ccw_stara_planinaСтара Планина
Стара Планина је део Карпато - Балканског планинског венца, и представља еколошки очувано и заштићено подручје од изузетног значаја за привредни и планирани интензивнији туристички развој Пирота и околине. Велики део терена изграђен је од карстификованих карбонатних стена, а резерве вода које се дренирају преко бројних врела по ободу пиротске котлине су значајно веће од тренутно коришћених у водоснабдевању. Пројектом је предвиђено да се прикупе и обраде подаци о режиму карстне издани и омогући оцена водног потенцијала за регионално искоришћавање. Међугранични карактер издани (Србија - Бугарска) усмерава део активности ка дефинисању стратегије коришћења вода на добробит обе државе и у складу са принципима одрживог развоја.

 

 

Циљ Програма за Југоисточну Европу је да развије транснационалне партнерске односе по питањима од стратешког значаја, како би се унапредио процес територијалних, привредних и друштвених интеграција и допринело кохезији, стабилности и конкурентности региона.

Програм за Југоисточну Европу помаже промовисање боље интегрисаности Држава Чланица, земаља кандидата и потенцијалних кандидата, као и суседних земаља. Регионална сарадња у Југоисточној Европи је суштински потребна, без обзира на различите фазе ЕУ интеграције појединих земаља. Стабилност, просперитет и безбедност региона су од значајног интереса за ЕУ.

ccw_see_mapa

Учесници на пројекту:
Водећи партнер:
Municipality of the City of Vienna-ViennaWaterworks, Vienna, Austria (Ma31)
PP1: Austrian federal Ministry for Agriculture, Forestry, Environment and Water Management , Vienna, Austria (BMLFUW)
PP2: Municipality of WaidhofenanderYbbs, WaidhofenanderYbbs, Austria (MWY)
PP3: Ministry of Spatial Planning and Environment, Environmental Agency of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Slovenia (EARS)
PP4: University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia (UNILJ)
PP5: Public Utility of Ljubljana, Public Company for Water Supply and Waste Water Disposal Ljubljana, Ljubljana, Slovenia (PUL)
PP6: Central Directorate for Water and Environment, River Basin Management Department, Budapest, Hungary (DIRWAT)
PP7: Regional Government of Molise, Beni Ambientali, Campobasso, Italy (MOL)
PP8: Romanian Academy, Institute of Geography, Bucharest, Romania (IGAR)
PP9: National Meteorological Administration, Bucharest, Romania (NMA)
PP10: National Institute of Hydrology and Water Management, Bucharest, Romania (NIHWM)
PP11: State Forestry Agency, Sofia, Bulgaria (SFA)
PP12: Thessaloniki Water Supply & Sewerage Co sa,Research & Development Department,Thessaloniki, Greece (EYATH)
PP13: Municipal Enterprise for Planning & Development of Patrass.a., Patras, Greece (ADEP)
PP14: Aristotle University of Thessaloniki, Department of Civil Engineering, Thessaloniki, Greece   (AUT)
10% PP: Croatian Waters, Legalentity for water management, Zagreb, Croatia (HV)
IPA1 PP: University of Belgrade,  Faculty of Mining and Geology, Department of Hydrogeology, Belgrade, Serbia (FMG)
IPA2 PP: Jaroslav Cerni Institute for Development of Water Resources, Belgrade, Serbia (JCI)

 

Учесници на Пројекту-Србија:

j_cerni_logoИнститут за за водопривреду “Јарослав Черни”
Београд, Јарослава Черног 80
Контакт: Душан Ђурић
Тел. +381 11 3908 005, Фаx. +381 11 3906 481
Е-маил: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ccw_rg_fakultet_logoРударско-геолошки факултет у Београду
Департман за хидрогеологију
Београд, Ђушина 7
Контакт: Проф. Зоран Стевановић
Тел. +381 11 3219 233
Емаил: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

jointly_futurecc_water_erope

 
RocketTheme Joomla Templates