Payday Loans
Publications Technical Solutions Database МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛ ЗА ПРОПАГАЦИЈУ ПОПЛАВНИХ ТАЛАСА ДУЖ СРПСКОГ СЕКТОРА ДУНАВА
МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛ ЗА ПРОПАГАЦИЈУ ПОПЛАВНИХ ТАЛАСА ДУЖ СРПСКОГ СЕКТОРА ДУНАВА PDF Print E-mail

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКОМ РЕШЕЊУ

Назив техничког решења:
Математички модел за пропагацију поплавних таласа дуж српског сектора Дунава

Аутори решења:
др Марина Бабић Младеновић, мр Васиљка Коларов, Зоран Кнежевић, Владислава Бартош Дивац, мр Драган Тутулић

За кога је решење рађено:
Министарство науке Републике Србије

Корисници:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде
Републички хидрометеоролошки завод Србије
Дирекција за унутрашње пловне путеве „Пловпут“ Београд
Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ Београд

Година израде: 2009.

Ко је прихватио-примењује техничко решењe:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде
Републички хидрометеоролошки завод Србије
Дирекција за унутрашње пловне путеве „Пловпут“ Београд

Како су резултати верификовани (од стране ког тела):
Резултати су верификовани путем јавне презентације резулата научног пројекта „Развој математичког модела за пропагацију поплавних таласа дуж српског сектора Дунава“ која је одржана 17. марта 2009. године у просторијама Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије у Београду и дискусије са стручњацима из ове области. Презентацији су присуствовали стручњаци из Министарства за науку и технолошки развој – МНО за Уређење, коришћење и заштиту вода у Србији, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичке дирекције за воде, ЈВП „Воде Војводине“, ЈВП „Србијаводе“, ЈВП Београд воде, Републичког хидрометеоролошког завода Србије, Дирекције за унутрашње пловне путеве „Пловпут“, П.Д. „Хидроелектране Ђердап“ д.о.о., Градске управе за воде, Института за уређење вода – Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду, са Грађевинског факултета Универзитета у Београду и други.

На који начин се резултати користe:
Модел се може користити за симулирање различитих хидролошких ситуација, уз промену временских серија које дефинишу граничне услове.

Област на коју се техничко решење односи:
Техничко решење припада области грађевинарство, хидроградња – поступци и опрема уопште – опрема – хидраулички модели.
Техничко решење припада технолошкој области Уређење, заштита и коришћење вода.

Проблем који се техничким решењем решава:
Коришћењем математичког модела могуће је одредити ниво воде на сваком профилу дуж Дунава (од границе са Мађарском до Смедерева), Тисе и Саве у Србији.

Стање решености проблема у свету:
Израда математичких модела река је веома актуелна у свету. У сливу Дунава постоји обавеза израде математичких модела која је дефинисана „Акционим планом за одрживу заштиту од поплава у сливу Дунава“ у склопу активности Међународне комисије за заштиту слива Дунава (Action Programme for Sustainable Flood Protection in the Danube River Basin, International Commission on Protection of the Danube River, 2004.), у склопу активности које се односе на побољшање прогнозе поплава и израду мапа плавних зона.

Објашњење суштине техничког решења:
Хидродинамички модел неустаљеног течења на Дунаву, Сави и Тиси у Србији је развијен применом програмског пакета MIKE11. Коришћени су снимљени профили основног корита док су профили инундација дефинисани на основу топографских карата. Низводни гранични услов су средње дневне вредности нивоа воде забележени на хидролошкој станици Смедерево.
Узводни гранични услов су средње дневне вредности протока одређене за хидролошке станице Бездан (Дунав), Жупања у Хрватској (Сава) и Сента (Тиса). У модел су укључени и улазни протоци Драве, Тамиша, Дрине и Колубаре, као тачкасти извори. Модел је калибрисан на основу података о протоцима и нивоима воде забележеним током 2006. године, а верификован на основу хидролошких података из 2005. године. Модел даје добре резултате при рачунању нивоа воде.

 
RocketTheme Joomla Templates