Payday Loans
Publications Technical Solutions Database НОВА МЕТОДА ЗА ДЕФИНИСАЊЕ КОИНЦИДЕНЦИЈЕ КАТАСТРОФАЛНИХ ПОПЛАВА И СУША
НОВА МЕТОДА ЗА ДЕФИНИСАЊЕ КОИНЦИДЕНЦИЈЕ КАТАСТРОФАЛНИХ ПОПЛАВА И СУША PDF Print E-mail

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКОМ РЕШЕЊУ

Назив техничког решења:
Нова метода за дефинисање коинциденције катастрофалних поплава и суша

Аутори решења:
Проф. др Стеван Прохаска, Александра Илић, Борислава Благoјевић

За кога је решење рађено:
Министарство за науку и технолошки развој Србије

Корисници:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Р. Србије;
Министарство за просторно планирање и заштиту животне средине Р. Србије;
Институт за водопривреду "Јарослав Черни"

Година израде: 2009-2010.

Ко је прихватио-примењује техничко решење:
Институт за водопривреду "Јарослав Черни", Београд

Како су резултати верификовани (од стране ког корисника):
Резултати су верификовани на целој територији Србије, искључујући АП Косово и Метохију. Верификација је извршена на 143 профила водомерних станица у надлежности Републичког хидрoметеоролошког завода. Анализиране су сливне површине од 84 km2 (в.с Доња Шаторња на р. Јабланици) до 525 009 km2 (в.с Панчево на р. Дунав). Основа за верификацију појаве историјских односно катастрофалних догађаја (outliera), поплава и суша у Србији, извршена је на расположивим серијама (од 1946. до 2006. године) апсолутно масималних и минималних протока, као и на серијама минималних 30-дневних протока.

На који начин се користе резултати:
За коришћење резултата неопходно је располагати одговарајућим софтвером, који је у власништву аутора у Институту за водопривреду "Јарослав Черни". За сваки интересантни профил треба, применом софтвера, спровести комплетну рачунску процедуру. У овој документацији дат је пример прорачуна вероватноће (коинциденције) да ће се у истој години појавити већ регистроване катастрофалне поплаве и суше у профилу в.с Рашка на р. Рашка.

Област на коју се техничко решење односи:
Техничко решење припада Области 117- Уређење, заштита и коришћење вода, земљишта и ваздуха

Проблеми који се техничким решењем решавају:
Ова метода дефинише процедуру за изналажење вероватноће да ће се у истој календарској години појавити и катастрофална поплава и катастрофална суша. Ово је врло битно познавати, како са гледишта коришћења вода и прављења стратегије управљања водним ресурсима једне земље, тако и у складу са климатским променама које се у наредном периоду очекују, а које ће поспешити појаву управо ових катастрофалних појава.

Стање решености проблема у свету:
Колико је нама познато оваква или слична метода не постоји у светској литератури.

Објашњење суштине техничког решења:
У суштини за све потенцијалне локалитете, са веома честом појавом суша и поплава на одређеној територији, неопходно је спровести процедуру дефинисања коинциденција појаве поплава и суша, затим идентификовати или претпоставити неповољне катастофалне комбинације суша и поплава, и на крају дефинисати њихове вероватноће појаве, применом предложене методе.

 
RocketTheme Joomla Templates