Payday Loans
Publications Technical Solutions Database НОВА МЕТОДА ЗА ДЕФИНИСАЊЕ ВИШЕСТРУКЕ КОИНЦИДЕНЦИЈЕ ПОПЛАВНИХ ТАЛАСА НА СЛОЖЕНИМ РЕЧНИМ СИСТЕМИМА
НОВА МЕТОДА ЗА ДЕФИНИСАЊЕ ВИШЕСТРУКЕ КОИНЦИДЕНЦИЈЕ ПОПЛАВНИХ ТАЛАСА НА СЛОЖЕНИМ РЕЧНИМ СИСТЕМИМА PDF Print E-mail

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКОМ РЕШЕЊУ

Назив техничког решења:
Нова метода за дефинисање вишеструке коинциденције поплавних таласа на сложеним речним системима

Аутори решења:
Проф. др Стеван Прохаска, Александра Илић, Владислава Бартош Дивац

За кога је решење рађено:
Министарство за науку и технолошки развој Србије

Корисници:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Србије;
Републички хидрометеоролошки завод Србије;
Институт за водопривреду "Јарослав Черни"

Година израде: 2006-2010.

Ко је прихватио-примењује техничко решење:
Институт за водопривреду "Јарослав Черни", Београд,
Републички хидрометеоролошки завод Србије

Како су резултати верификовани (од стране ког корисника):
Нова метода је коришћена и верификована у току realtime прогнозирања поплавног таласа на Дунаву и главним притокама, Тиси и Сави, за време наиласка поплаве априла 2006. године. Метода је коришћена заједно са Републичким хидрометеоролошким Заводом Србије, а са циљем да се прогнозира запремина поплавног таласа низводно од ушћа Тисе и Саве. На основу прогнозиране вредности очекиване запремине поплавних таласа низводно од Београда, дефинисана је стратегија управљања режимом рада ХЕ "Ђердап1", а регистроване штете од поплаве биле су минималне.

На који начин се користе резултати:
Параметри нове методе су истарирани за случајеве наиласка поплавних таласа на конкретном сектору реке Дунав, од в.с Богојево до в.с Панчево, са укључивањем вода р.Тисе, од в.с Сента до ушћа, и  р. Саве, од в.с Сремска Митровица до ушћа у Дунав. Да би се метода користила у потпуности неопходно је познавати вероватноћу појаве (повратни период) прогнозираних поплавних таласа на наведеним улазним профилима Дунава, Тисе и Саве, а модел омогућује сагледавање вероватноће појаве резултујућег хидрограма великих вода Дунава, који ће се појавити низводно од ушћа р.Саве.

Област на коју се техничко решење односи:
Техничко решење припада Области 117- Уређење, заштита и коришћење вода, земљишта и ваздуха

Проблеми који се техничким решењем решавају:
Коришћење ове методе у периодима појаве поплава на наведеном сектору Дунава доприноси поузданијем прогнозирању размере поплавног таласа на улазу у акумулацију ХЕ "Ђердап1", што има велики значај за систем одбране од поплава и управљања радом електране у кризним ситуацијама наиласка поплава на Дунаву и његовим главним притокама.

Стање решености проблема у свету:
Колико је нама познато ово је јединствено решење и не постоје слични покушаји, а да су објављени у стручној светској литератури. Ова нова метода је била предмет разматрања на више међународних скупова, чему сведоче и објављени радови аутора нове методе наведени на крају ове стручне документације.

Објашњење суштине техничког решења:
У суштини се предложена нова метода базира на конкретној примени теорије вероватноће вишедимензионалних случајних променљивих. Све је прилагођено дефинисању условних вишеструких вероватноћа на сложеном речном систему који има више улазних профила, а један излазни (резултујући) профил. Вероватноћа појаве поплавног таласа на излазном профилу је очигледно функција вероватноћа појаве поплавних таласа на сваком од улазних профила. Са друге стране, одређена вероватноћа појаве поплавног таласа на низводном профилу је резултанта безброј комбинација вероватноћа поплавних таласа на узводним профилима. Нова метода дефинише, за различите интервале поверења, границе могућих догађаја свих тих комбинација, а за дефинисану конкретну вероватноћу појаве поплавног таласа на излазном профилу: 0.01, 0.1, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0 и 50.0 %

 
RocketTheme Joomla Templates