Payday Loans
Publications Technical Solutions Database МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ БУНАРА СА ХОРИЗОНТАЛНИМ ДРЕНОВИМА
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ БУНАРА СА ХОРИЗОНТАЛНИМ ДРЕНОВИМА PDF Print E-mail

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКОМ РЕШЕЊУ

Назив техничког решења:
Методологија за одређивање елемената за пројектовање бунара са хоризонталним дреновима

Аутори решења:
Проф. др Милан Димкић, Проф. др Миленко Пушић, мр Ђулија Борели-Здравковић, Душан Ђурић, Тибор Слимак

За кога је решење рађено:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП

Корисници:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде
Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ Београд
ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Година израде: 2010.

Ко је прихватио-примењује техничко решење:
Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ Београд
ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Како су резултати верификовани (од стране ког тела):
Резултати су верификовани путем јавне презентације резулата пројекта „Студија београдско извориште подземних вода - стање и правци развоја“ која је одржана 14. априла 2010. године у просторијама Института за водoпривреду „Јарослав Черни“ у Београду и дискусије са стручњацима из ове области. Презентацији су присуствовали представници корисника - стручњаци из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичке дирекције за воде, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП и ЈКП „Београдски водовод и канализација“, чланови Ревизионе Комисије Студије (одређене од стране инвеститора) са Грађевинског, Рударско-геолошког и Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду, као и других стручних лица.

На који начин се резултати користе:
Резултати техничког решења се генерално користе у 2 основне сврхе:

  • избор повољних локација за изградњу бунара са хоризонталним дреновима и
  • одређивање техничких елемената за пројектовање водозахватних делова-хоризонталних дренова

Област на коју се техничко решење односи:
Техничко решење припада Области 117- Уређење, заштита и коришћење вода, земљишта и ваздуха

Проблем који се техничким решењем решава:
Избор повољних локација и одређивање техничких елемената за изградњу бунара са хоризонталним дреновима захтева свеобухватан и мултидисциплинаран приступ, при чему се у обзир узимају: филтрационе карактеристике порозне средине, квалитет хидрауличког контакта са површинским водотоцима, хемизам подземних вода, микробиолошки услови средине, минерални састав седимената.
Применом овог техничког решења, кроз одређивање критичних параметара за квалитет бунара и дефинисање процеса који су присутни у издани, допринеће се изградњи квалитетних и дуготрајних водозахватних објеката, кроз познавање процеса који изазивају смањење издашности. Метода се може широко применити на све ресурсе подземних вода од значаја за Републику Србију за које се планира експлоатација у будућем периоду.

Техничким решењем дефинише се више различитих критеријума приказаних у виду јединствене методе-алгоритма која се користи у процесу пројектовања дренова:

  • критеријуми за одређивање кинетике локалних хидрауличких отпора на дрену (KLHR)
  • критеријуми за одређивање оптималног капацитета дрена са аспекта колмирања-икрустрације гвожђем
  • критеријуми за одређивање критичних улазних брзина струјања у дренове са аспекта биохемијског колмирања

Стање решености проблема у свету:
Метода за одређивања елемената за пројектовање бунара са хоризонталним дреновима представља допринос у процесу израде бунара, посебно у делу дефинисања услова за израду дренова. Проблематика опадања капацитета бунара је веома актуелна у свету и сваки допринос његовом ублажавању већ кроз процес пројектовања (избора локација и техничких елемената бунара) омогућиће дужи век трајања објеката и њихову економичну експлоатацију.

Објашњење суштине техничког решења:
Предложена метода базирана је на резултатима вишегодишњих истраживања на Београдском изворишту које чини низ од 99 бунара са хоризонталним дреновима, чији су основни циљ био зауставити опадање капацитета изворишта и обезбедити стабилну издашност бунара, уз рационалне мере одржавања.
Кинетика промене локалних хидрауличких отпора (KLHR) који се јављају током периода експлоатације на улазу у дрен бунара, генерисаних због колмирања дрена могу се приказати као зависност:
KLHR = f(q, Fe, Eh, Γ, B, ....)

где су:
q-протицај кроз дрен бунара
Fe-садржај гвожђа у подземној води
Eh-редокс потенцијал
Γ-гранулометријски састав
B- број потенцијално активних IRB и SLYME бактерија у води

Техничким решењем дефинише се више различитих критеријума приказаних у виду јединствене методе-алгоритма која се користи у процесу пројектовања дренова:

  • критеријуми за одређивање кинетике локалних хидрауличких отпора на дрену (KLHR)
  • критеријуми за одређивање оптималног капацитета дрена са аспекта колмирања-икрустрације гвожђем
  • критеријуми за одређивање критичних улазних брзина струјања у дренове са аспекта биохемијског колмирања.
 
RocketTheme Joomla Templates