Payday Loans
Publications Technical Solutions Database МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛ ЗА ОЦЕНУ ЕФЕКАТА НОВИХ ДРЕНОВА НА БУНАРИМА СА ХОРИЗОНТАЛНИМ ДРЕНОВИМА
МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛ ЗА ОЦЕНУ ЕФЕКАТА НОВИХ ДРЕНОВА НА БУНАРИМА СА ХОРИЗОНТАЛНИМ ДРЕНОВИМА PDF Print E-mail

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКОМ РЕШЕЊУ

Назив техничког решења:
Математички модел за оцену ефеката нових дренова на бунарима са хоризонталним дреновима

Аутори решења:
Проф. др Милан Димкић, Проф. др Миленко Пушић, др Драган Видовић, Тибор Слимак, дипл.инж.

За кога је решење рађено:
Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије

Корисници:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде
Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ Београд
Центар SASA-UNIKG - Крагујевац
ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Година израде: 2010.

Ко је прихватио-примењује техничко решење:
Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ Београд
ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Како су резултати верификовани (од стране ког тела):
Резултати су верификовани путем јавне презентације резулата научног пројекта „Дефинисање утицаја степена аеробности на заштиту и коришћење издaни у интергрануларно порозним срединама у Србији“ која је одржана 12. маја 2010. године у просторијама Машинског факултета Универзитета у Београду и јавне презентације модела и резултата 14.априла 2010 године представницима Партиципаната – Министарства за пољопривреду, шумарство и водопривреду – Републичкој дирекцији за воде и ЈКП „Београдски водовод и канализација“, у просторијама Института за водопривреду „Јарослав Черни“.
Модел и резултати су такође представљени представницима IAWD-a (International Association of Water Supply Companies in the Danube River Catchement Area) и представницима TZW (Technologiezentrum Wasser Karlsruhe) које је представљао Heinz-Jürgen Brauch као представник иностраног консултанта на пројекту.

На који начин се резултати користе:
Модел може да се користи за симулирање различитих варијанти уградње нових дренова у бунар (број, распоред, дужина, положај, пречник, пропусност) и рада оваквог бунара у различитим хидролошко - хидрауличким условима (различитих водостаја реке, различити режим рада и величине одржаваног нивоа у бунару).

Област на коју се техничко решење односи:
Техничко решење припада области грађевинарство, хидроградња – поступци и опрема уопште – опрема – хидраулички модели.
Техничко решење припада технолошкој области Уређење, заштита и коришћење вода.

Проблем који се техничким решењем решава:
Коришћењем овог математичког модела је могуће одредити будућу експлоатацију подземних вода бунаром са новим дреновима у реално стручно оправданим и економски исплативим условима

Стање решености проблема у свету:
Израда математичког модела представља допринос у дефинисању услова за израду дренова на бунарима са хоризонталним дреновима. Ова проблематика је веома актуелна у свету и доприноси допунским критеријумима за решавање проблематике експлоатације подземних вода.

Објашњење суштине техничког решења:
Хидродинамички модел неустаљеног струјања подземних вода у зони бунара са хоризонталним дреновима је развијен применом програмског пакета ЛИЗЗА, наменски направљеног, и који је још у развоју. Коришћени су резултати претходних теренских и кабинетских истраживања, спроведених првенствено у циљу дефинисања геолошких и хидрогеолошких карактеристика терена. Гранични услови су узети из резултата наменских мерења, снимања и тестирања бунара. Модел је калибрисан на основу резултата мерења током спроведених опитних црпења. Калибрисани модел је затим искоришћен за прогнозне прорачуне симулације ефеката рада бунара са новим дреновима, при различитим условима њихове изградње.

 
RocketTheme Joomla Templates