Payday Loans
Publications Technical Solutions Database ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ УТИЦАЈА УСЛОЈЕНОСТИ АКВИФЕРА НА ДЕФИНИСАЊЕ ЊЕГОВЕ ДИСПЕРЗИВНОСТИ
ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ УТИЦАЈА УСЛОЈЕНОСТИ АКВИФЕРА НА ДЕФИНИСАЊЕ ЊЕГОВЕ ДИСПЕРЗИВНОСТИ PDF Print E-mail

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКОМ РЕШЕЊУ

Назив техничког решења:
Техничко решење утицаја услојености аквифера на дефинисање његове дисперзивности

Аутори решења:
Проф. др Милан Димкић, проф. др Миленко Пушић, Младен Јордановски, дипл.инж.

За кога је решење рађено:
Министарство за науку и технолошки развој Србије
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде

Корисници:
Републичка дирекција за воде
Институт за водопривреду „Јарослав Черни“

Година израде: 2007.

Ко је прихватио-примењује техничко решење:
Институт за водопривреду „Јарослав Черни“

Како су резултати верификовани:
Решење је верификовано приказивањем у домаћем часопису (Грађевински календар, Вол. 39, п. 1-27, Београд), међународној конференцији (Regional IWA Conference On Groundwater Management In The Danube River Basin And Other Large River Basins, Belgrade, 7-9 June 2007, Proceedings, p.357-366) и међународном часопису (IWA Journal Water Science and Technology: Water Supply 7 (3), London, ISSN 0273-1223)

На који начин се резултати користе:
Техничко решење се користи за извођење прорачуна симулације и прогнозе транспорта загађења подземних вода у услојеним водоносним срединама. Такође може да се користи за одређивање зона заштите изворишта подземних вода.

Област на коју се техничко решење односи:
Техничко решење припада технолошкој области Уређење, заштита и коришћење вода, земљишта и ваздуха

Проблем који се решава техничким решењем:
У анализи транспорта растворене материје подземним водама, у случају кад је један аквифер састављен од више различитих, а хомогених слојева.

Стање решености проблема у свету:
Симулација транспорта загађења подземних вода је најчешће заснована на једначинама са константним коефицијентима дисперзије (Ogata, A., and Banks, R. B., 1961), иако је добро познато да се дисперзивност повећава са растојањем транспорта (Molz et al., 1983; Domenico and Robbins, 1984; Gelhar et al., 1992; Rajaram and Gelhar, 1993, Feter, 1993., Zhang et al., 1994., Pang L. and Hunt B., 2001., Sinton et al., 2000.).
Релативно мало истраживача се бавило развојем аналитичких решења за дисперзију зависну од величине пута и то углавном за једнодимензионални ток: Yates, 1990., 1992., Huang et al. 1996., Logan, 1996., Serrano, 1996., Aral i Liao, 1996., Lallemand-Barres i Peaudecerf, 1978; De Marsily, 1986; Pickens and Grisak, 1981., Pickens and Grisak, 1981.) Molz et al. (1983.) Jayawardena and Lui, 1984., Wheatcraft and Tyler, 1988. , Mishra i Parker, 1989., Jury i Roth, 1990., Singh i Kanwar, 1991., Li and Ghodrati, 1995. , Schulze-Makuch, 2005.
Већина ових студија није вршила поређења аналитичких решења са експерименталним подацима. Неколико студија је објаснило узрок променљиве дисперзије у хомогеној средини, помоћу лабораторијских експеримената: Zhang et al., 1994., Hunt, 1999., Pang L. i Hunt B., 2001.

Објашњење суштине техничког решења:
Алувијални сeдимeнти су пo прaвилу сa чeстим прoслojaвaњима у хоризонталном и вертикалном правцу. Обично нема довољно истражних радова да би се средина упознала на задовољавајући начин, са гледишта дефинисања хидродинамичке дисперзије. Због тога се морају учинити значајне апроксимације у правцу одговарајуће шематизације иначе реално хетерогене средине.
Дефинисана су два појма: еквивалентна хомогена издан и коефицијент еквивалентне геометријске дисперзивности.

Подразумева се да се рачун спроводи применом класичне дисперзионе једначине. У датом случају, прорачуни су рађени за трослојну и њој еквивалентну, хомогену средину, са пакетним уносом трасера. Резултати извршених прорачуна указују да:

  • коефицијент еквивалентне геометријске дисперзивности постаје
  • функција више параметара,
  • релација између пређеног пута и коефицијента дисперзивности, добијена математичким моделом, може бити објашњена утицајем услојености водоносне средине.

Ово решење се може успешно применити за прорачун транспорта загађења у одређеним случајевима услојених аквифера, што се проверава у сваком конкретном случају.

 
RocketTheme Joomla Templates