Payday Loans
Publications Technical Solutions Database СОФТВЕР ЗА АКВИЗИЦИЈУ ПОДАТАКА НА СИСТЕМИМА ХИДРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА ДРИНСКО‐ЛИМСКИМ ХЕ
СОФТВЕР ЗА АКВИЗИЦИЈУ ПОДАТАКА НА СИСТЕМИМА ХИДРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА ДРИНСКО‐ЛИМСКИМ ХЕ PDF Print E-mail

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКОМ РЕШЕЊУ

Назив техничког решења:
Софтвер за аквизицију података на системима хидроенергетских објеката Дринско‐Лимским ХЕ

Аутори решења:
Миливојевић Владимир, Миливојевић Никола, Симић Зоран, Дивац Дејан, Орлић Александра

За кога је решење рађено:
Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије

Корисници:
Јавно предузеће Електропривреда Србије
Институт за водопривреду „Јарослав Черни“

Година израде: 2009.

Ко прихвата и примењује техничко решење:
Јавно предузеће Електропривреда Србије
Институт за водопривреду „Јарослав Черни“

Како су резултати верификовани:
Резултати су верификовани тестирањем

На који начин се резултати користе:
Техничко решење се користи за аквизицију података у циљу подршке оптималном планирању експлоатације хидросистема Дринско‐Лимских ХЕ.

Област на коју се техничко решење односи:
Техничко решење припада области хидроенергетике и система за производњу електричне енергије.

Проблем који се решава техничким решењем:
У свим хидроинформационим системима постајање поузданих података који детаљно описују модел је од пресудног значаја. Хидролошки, метеоролошки, хидрогеолошки и други подаци су основа сваког хидролошког симулационог модела. Да би модел што реалније одсликавао реалну ситуацију на терену, неопходно је обезбедити довољну количину улазних података. Улазни подаци морају да дају комплетну просторну и временску слику свих величина од интереса за модел. Из тог разлога локације мерних места морају бити такве да одсликавају све релевантне регионалне и локалне појаве, а учестаност мерења довољна да ухвати и најбрже промене у систему.
Прикупљање података са мерних места, која су најчешће веома удаљена од централне базе, представља посебан проблем. У најбољем случају подаци се прикупљају у неком информационом систему, са којим углавном није предвиђено једноставно повезивање и размена информација (на пр. SCADA систем). Стога је потребно превазићи потешкоће које постоје у обезбеђивању
ажурних улазних података за симулационе моделе.

Стање решености проблема у свету:
Платформе за аквизицију хидро‐метеоролошких података данас у свету углавном имају за циљ подршку системима за краткорочне прогнозе, било да се ради о метеоролошким или хидролошким симулационим моделима.
Тренутно се успостављају значајне мреже за аквизицију и дистрибуцију података осмотрених у реалном времену (Unidata IDD, WATERS). У случају када се хидролошки модели користе за формирање краткорочних прогноза, најчешће се ради о системима за узбуњивање од поплава и преносу загађења (DelftFEWS, MIKE FLOOD WATCH, FLOODWORKS). Примена хидро‐метеоролошких података осмотрених у реалном времену још увек нема значајнију примену у оперативном планирању управљања сложеним хидроенергетским системима у циљу повећања искоришћења хидропотенцијала.

Објашњење суштине техничког решења:
За потребе аквизиције података на Дринско‐Лимским ХЕ развијен је скуп софтверских компоненти које чине сервис за преузимање података. Његова намена је да преузима податке који могу да потичу са аутоматских мерних система или из других информационих система. Подаци који се преузимају преводе се у стандардан облик, и као такви се преносе у постојећу базу података.
Да би поменути сервис могао да преузима доступне податке, формиран је посебан слој за трансфер података, који преузима податке из различитих извора. Употребом конфигурационих фајлова и метаподатака могуће је у систему додавати нове изворе. Хидрометеоролошка мерења у сливном подручју Дринско‐Лимског хидроенергетског система врши Републички Хидрометеоролошки Завод Србије. Ова мерења су доступна преко FTP сервера. На основу метаподатака добијених од даваоца података формиране су компоненте за преузимање података.
Аутоматизована мерења која су део SCADA система на Дринско‐Лимским ХЕ су већим делом доступна преко SCADA архивског сервера. Обзиром да су ови подаци масовни, пожељно је њихово преузимање. Али, услед специфичних захтева за поузданошћу SCADA система, није препоручљиво директно приступати подацима. Зато су формирани посебне компоненте за комуникацију са архивским сервером. Ове компоненте врше локално прикупљање података и слање у базу података.

 
RocketTheme Joomla Templates