Payday Loans
Publications Technical Solutions Database СОФТВЕР ЗА МАТЕМАТИЧКУ СИМУЛАЦИЈУ ХИДРАУЛИЧНИХ И ХИДРОЕНЕРГЕТСКИХ ПРОЦЕСА ЗА УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМОМ ХЕ Ђ
СОФТВЕР ЗА МАТЕМАТИЧКУ СИМУЛАЦИЈУ ХИДРАУЛИЧНИХ И ХИДРОЕНЕРГЕТСКИХ ПРОЦЕСА ЗА УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМОМ ХЕ Ђ PDF Print E-mail

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКОМ РЕШЕЊУ

Назив техничког решења:
Софтвер за математичку симулацију хидрауличних и хидроенергетских процеса за управљање системом ХЕ Ђердап 1 И ХЕ Ђердап 2

Аутори решења:
Миливојевић Владимир, Поповић Небојша, Миливојевић Никола, Орлић Момчиловић Александра, Симић Зоран

За кога је решење рађено:
Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије

Корисници:
Јавно предузеће Електропривреда Србије
ХЕ Ђердап 1 и ХЕ Ђердап 2
Институт за водопривреду „Јарослав Черни“

Година израде: 2009.

Ко прихвата и примењује техничко решење:
Јавно предузеће Електропривреда Србије
Институт за водопривреду „Јарослав Черни“

Како су резултати верификовани:
Резултати су верификовани на основу историјских података о раду система и коришћењем у диспечерској служби.

На који начин се резултати користе:
Техничко решење се користи за математичку симулацију управљања хидрауличним и хидроенергетским системима, а као крајњи циљ поставља се прогноза понашања реалног система у зависности од начина управљања хидроенергетским системом.

Област на коју се техничко решење односи:
Техничко решење припада области хидроенергетике и система за производњу електричне енергије.

Проблем који се решава техничким решењем:
Овај математички модел је развијен за потребе ПД Ђердап компаније која се налази у саставу ЈП Електропривреде Србије. Циљ развоја математичког модела је рационално искоришћење хидроенергетског потенцијала Дунава и уклапање у захтеве енергетских система Србије и Румуније који се разликују у погледу снаге и времена, а уз задовољење низа ограничења на контролним профилима на Дунаву која су дефинисана међудржавним документима.

Стање решености проблема у свету:
Најчешћи приступ решавању проблема неустаљеног течења у отвореним токовима је метода коначних разлика. Овом методом се врши апроксимација Саинт-Венант-ових једначина у простору и у времену. У зависности од ефеката који се прате симулирањем на моделу, одређени чланови у једначинама могу бити приближно дефинисани првим, другим или вишим редом апроксимације.
Избор реда апроксимације може утицати на применљивост модела. Најчешће коришћени модели су 1D/2D модел SOBEK фирме Delft Hydraulics, Mike11 (1D течење) и Mike21 (2D течење) фирме Danish Hydraulics Institute, ISIS model firme Wallingford Software и коначно HEC-RAS, креиран од стране US Army Corps of Engineers.
Ниједан од наведених модела не разматра увођење сложених хидроенергетских објеката. Да би се овим моделима симулирао рад сложеног хидренергетског система неопходно је извршити велика упрошћења рада објеката, па самим тим модел не би био применљив у условима у којима се одвија експлоатација хидреоенергетског система "Ђердап".

Објашњење суштине решености техничког решења:
Техничко решење представља математички модел неустаљеног течења, који је развијен за потребе сложеног софтверског окружења за подршку управљању хидроенергетским системом "Ђердап". Управљање овим системом одвија се у условима задовољења захтева енергетских система Србије и Румуније и уз задовољење низа ограничења на контролним профилима на Дунаву, која су дефинисана међудржавним документима. Развијен је комплексан нумерички модел заснован на методи коначних разлика, који омогућава спровођење хидроенергетских прорачуна, ефикасно доношење оперативних управљачких одлука, али и израду студијских анализа на бази хидрауличких и енергетских прорачуна. Ниво комплексности модела дозвољава уважавање свих
специфичности реалног система. Основна намена модела је његова употреба у системима за подршку одлучивању на диспечерском, али и менаџерском нивоу.
Теоретске основе модела дозвољавају накнадно увођење нових елемената у постојеће енергетске објекте, али и увођење потпуно нових објеката. Симулациони модел припада групи модела који се могу користити за краткорочне, али и средње и дугорочне прорачуне који се спроводе за потребе планирања производње, анализе утицаја на животну средину и приобаље, утврђивање правила коришћења у случају да посматрани хидропотенцијал дели више субјеката и сл.
С обзиром на чињеницу да се симулација хидроенергетских делова система одвија спрегнуто са симулацијом течења, не постоје никаква ограничења у начину примене модела, односно нема упрошћавања која би онемогућила примену одређене конфигурације модела. Стога се у „унутрашње“ моделе хидроенергетских система могу уградити било који типови турбина и
алгоритми управљања, а у погледу течења могу се разматрати акумулације било које величине сложене мреже токова и сл.
Модел је практично примењен у оквиру система за подршку управљању једним од највећих хидроенергетских система у Европи – системом ХЕ „Ђердап“. На основу изнетих резултата калибрације модела и резултата добијених тестирањем у оквиру рада диспечерских служби ХЕ „Ђердап“, може се закључити да је модел дао одговоре на постављене захтеве. Даље тестирање
модела у оквиру свакодневног рада диспечерских служби ХЕ „Ђердап“ указаће на евентуалне ограничавајуће факторе у моделу, као и правце његовог даљег развоја.

 
RocketTheme Joomla Templates