Payday Loans
Publications Technical Solutions Database СОФТВЕР ЗА МАТЕМАТИЧКУ СИМУЛАЦИЈУ ХИДРАУЛИЧКИХ И ХИДРОЕНЕРГЕТСКИХ ПРОЦЕСА ЗА УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМОМ ДРИН
СОФТВЕР ЗА МАТЕМАТИЧКУ СИМУЛАЦИЈУ ХИДРАУЛИЧКИХ И ХИДРОЕНЕРГЕТСКИХ ПРОЦЕСА ЗА УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМОМ ДРИН PDF Print E-mail

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКОМ РЕШЕЊУ

Назив техничког решења:
Софтвер за математичку симулацију хидрауличких и хидроенергетских процеса за управљање системом Дринско-Лимских ХЕ

Аутори решења:
Миливојевић Владимир, Дивац Дејан, Микавица Душан, Стојановић Здравко, Симић Зоран

За кога је решење рађено:
Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије
Корисници Јавно предузеће Електропривреда Србије
Институт за водопривреду „Јарослав Черни“

Година израде: 2009.

Ко прихвата и примењеује техничко решење:
Јавно предузеће Електропривреда Србије
Институт за водопривреду „Јарослав Черни“

Како су резултати верификовани:
Резултати су верификовани решавањем реалних проблема.

На који начин се резултати користе:
Развијени симулациони модел користи се у провери дневног плана производње (диспечерска служба) као и у изради студија развоја хидроенергетског потенцијала слива реке Дрине.

Област на коју се техничко решење односи:
Техничко решење припада области хидроенергетике и система за производњу електричне енергије.

Проблем који се решава техничким решењем:
Техничким решењем су приказане основе симулационог модела развијеног на основу DEVS формализма за потребе управљања и планирања рада сложеног хидроенергетског система Дринско-Лимских ХЕ. Овако заснован симулациони модел је објектно оријентисан, отворен за комуникацију са другим моделима и погодан за паралелизовано извршавање у вишепроцесорским и дистрибуираним окружењима.

Стање решености проблема у свету:
Савремени приступ управљању водним ресурсима намеће интегрисани приступ решавању проблема [1], чиме се у први план износи проблем формирања комплексних модела сливних подручја. Основни изазов у моделирању комплексних модела сливних подручја је остваривање интеракције између модела који третирају само појединачне појаве на сливном подручју. Једини реалан приступ моделирању за потребе интегрисаног управљања сливним подручјима је повезивање различитих модела и њихово спрегнуто извршавање уз потпуну интеракцију током симулације. Један од општеприхваћених приступа је имплементација механизама као што је OpenMI [2], помоћу којег се врши трансформација са моделирања у једном домену проблема на ниво симултаног моделирања више проблема који су спрегнути, али не припадају истом домену. Сваки модел који имплементира OpenMI стандард у облику интерфејса може се укључити у симулирање комплексног система, при чему модели могу у сваком кораку симулације разменити неопходне податке. Обзиром да се ради о општеприхваћеном стандарду неприхватљиво је вршити модификације па се самим тим често долази у ситуацију у којој није могуће ефикасно формирати комплексни модела са специфичним захтевима.

Објашњење суштине решености техничког решења:
Веома важан корак у интегралном управљању водама на одређеном сливу јесте увођење симулационог модела за подршку управљању сливом, као информатичке, техничке и експертске подршке одлучивању [3]. Симулациони модел слива реке Дрине јесте начин да се динамичније и ефикасније успостави дијалог свих релевантних субјеката на сливу, и то у свим фазама одлучивања, од стратегијског планирања инвестиција до оперативног управљања у експлоатацији, као и на свим нивоима ангажовања, од мерења и прикупљања информација до сложених доказних поступака у правним процедурама. Симулациони модел читавог слива покрива велики број процеса и дозвољава једноставно проширење у смислу покривања свих појава које су релевантне за управљање сливом.
Код класичног приступа моделирању и симулацији у решавању практичних инжењерских проблема, један од основних недостатака је изоловани приступ њиховом решавању. С друге стране неоспорна је чињеница да моделирање и симулација све чешће морају попримити мултидисциплинарни карактер, јер су предмети њихове имплементације углавном све сложенији системи у којима се одвијају разнородни процеси у њиховим међусобним интеракцијама. Приказано симулационо окружење превазилази границе постављене типовима модела, симулационим алгоритмима, оперативним системима и самом локацијом рачунарских ресурса. Приказаним спецификацијама система и њима одговарајућим симулационим алгоритмима могуће је вршити моделирање и симулацију широке лепезе реалних система.

 
RocketTheme Joomla Templates