Payday Loans
Publications Technical Solutions Database СОФТВЕР ЗА УПРАВЉАЊЕ ПОДАЦИМА О СИСТЕМУ ВЛАСИНСКИХ ХЕ
СОФТВЕР ЗА УПРАВЉАЊЕ ПОДАЦИМА О СИСТЕМУ ВЛАСИНСКИХ ХЕ PDF Print E-mail

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКОМ РЕШЕЊУ

Назив техничког решења:
Софтвер за управљање подацима о систему Власинских ХЕ

Аутори решења:
Миливојевић Владимир, Дивац Дејан, Стојановић Здравко, Грујовић Ненад, Дубајић Зоран

За кога је решење рађено:
Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије

Корисници:
Јавно предузеће Електропривреда Србије
Институт за водопривреду „Јарослав Черни“

Година израде: 2009.

Ко прихвата и примењеује техничко решење:
Јавно предузеће Електропривреда Србије
Институт за водопривреду „Јарослав Черни“

Како су резултати верификовани:
Резултати су верификовани тестирањем

На који начин се резултати користе:
Техничко решење се користи за управљање подацима у циљу подршке оптималном планирању експлоатације хидросистема Власинских ХЕ.

Област на коју се техничко решење односи:
Техничко решење припада области хидроенергетике и система за производњу електричне енергије.

Проблем који се решава техничким решењем:
Обим података о мерењима који се прикупљају на систему Власинских ХЕ је значајан и захтева ефикасан модел архивирања и претраге. Осим што су нека мерења веома честа (снага агрегата, напони и др.) она су такође и врло разноврсна. Тако су у систему Власинских ХЕ заступљена хидролошка (водостаји, протицаји), метеоролошка (температура и влажност ваздуха, падавине и др.) и хидрауличка (протицај кроз агрегате, пад и др.) мерења. Обзиром да се одређени део података добија и из других извора (РХМЗ Србије), неопходно је податке архивирати са свим пратећим информацијама (метаподацима) о мерењу.
Потребно је и да сви подаци буду геореференцирани, како би се омогућила њихова једноставна употреба у просторним анализама и симулационим моделима.
Све наведено је задатак који треба да реши софтвер за управљање подацима о Власинским ХЕ.

Стање решености проблема у свету:
Слични савремени системи углавном имају за циљ подршку системима за краткорочне прогнозе. Тренутно су актуелне мреже за аквизицију и дистрибуцију података осмотрених у реалном времену (Unidta IDD, WATERS). У случају када се подаци користе за формирање краткорочних прогноза у хидрологији, најчешће се ради о системима за узбуњивање од поплава и преносу загађења (DelftFEWS, MIKE FLOOD WATCH, FLOODWORKS).
Примена података осмотрених у реалном времену још увек нема значајнију примену у оперативном планирању управљања сложеним хидроенергетским системима као што су Власинске ХЕ.

Објашњење суштине техничког решења:
Софтвер за управљање подацима о Власинским ХЕ представља савремен модел података о мерењима, који је имплементиран у изради релационе базе података о мерењима. Овај модел података обезбеђује ефикасну организацију података о временским серијама мерења, на начин који омогућава архивирање појединачних података заједно са свим пратећим информацијама (метаподацима) о мерењу. Обавезно је и геореференцирање података у географским координатама, а предвиђена је и компатибилност са постојећим стандардима (на пр. ArcGIS). Израђена је и софтверска компонента за претрагу и приказ података и генерисање извештаја о мерењима.
Примена софтвера за управљање подацима омогућава праћење података у систему, ефикасну претрагу и тренутну доступност података за потребе анализе или вршења прорачуна.

 
RocketTheme Joomla Templates