Payday Loans

Basic Design for the Collection, Evacuation and Treatment of Wastewater for Tourist Resort "Kopaonik" - Phase I

Наручилац: ЈП Србијаводе Одговорни пројектанти: Миодраг Поповић, дипл. грађ.инг., Владимир Јеленкови...

Study of Underground Sources of Water Supply for the General Plan of the City of Leskovac, 2010-2020

Client: The Urban Institute, WashingtonProject leader: Zoran Radenković, B.Sc. C.E.Responsible...

Design Project of ‘’Petrovaradinska Ada Source Extension by Building Water Intake Near the River

Client : PUC. "Water and Sewerage" - Novi Sad Project Coordinator: Dusan Đuric, B.Sc. C.E. Pro...

Prefeasibility Study and Master Plan for a Wastewater Treatment Plant on the Left Bank of the Danube

Prefeasibility Study and Master Plan for a Wastewater Treatment Plant on the Left Bank of the Danube...

Interceptor Sewer Between the Danube/Sava Confluence and the Veliko Selo Suburb of Belgrade

Interceptor Sewer Between the Danube/Sava Confluence and the Veliko Selo Suburb of Belgrade (Section...

Feasibility Study and Master Plan for a Wastewater Treatment Plant in the City of Leskovac

Feasibility Study and Master Plan for a Wastewater Treatment Plant in the City of Leskovac (100,000...

Preliminary Design for Wastewater Collection, Evacuation & Treatment at the Jabučko Ravnište Resort

Preliminary Design for Wastewater Collection, Evacuation and Treatment at the Jabučko Ravnište...

Feasibility Study and Environmental Impact Assessment for the Wastewater Project in Nikšić

Feasibility Study and Environmental Impact Assessment for the Wastewater Project in Nikšić,...

Prefeasibility Study and Master Plan for the Belgrade Sewerage System

Client: Building Land and Construction Directorate of Belgrade Chief Design Engineers: Branislav...

 • Basic Design for the Collection, Evacuation and Treatment of Wastewater for Tourist Resort "Kopaonik" - Phase I

  Wednesday, 16 January 2013 12:43
 • Study of Underground Sources of Water Supply for the General Plan of the City of Leskovac, 2010-2020

  Monday, 14 January 2013 16:05
 • Design Project of ‘’Petrovaradinska Ada Source Extension by Building Water Intake Near the River

  Monday, 14 January 2013 14:08
 • Prefeasibility Study and Master Plan for a Wastewater Treatment Plant on the Left Bank of the Danube

  Monday, 16 August 2010 14:36
 • Interceptor Sewer Between the Danube/Sava Confluence and the Veliko Selo Suburb of Belgrade

  Friday, 02 July 2010 17:18
 • Feasibility Study and Master Plan for a Wastewater Treatment Plant in the City of Leskovac

  Monday, 16 August 2010 14:38
 • Preliminary Design for Wastewater Collection, Evacuation & Treatment at the Jabučko Ravnište Resort

  Monday, 16 August 2010 14:44
 • Feasibility Study and Environmental Impact Assessment for the Wastewater Project in Nikšić

  Monday, 16 August 2010 14:42
 • Prefeasibility Study and Master Plan for the Belgrade Sewerage System

  Monday, 16 August 2010 14:42
 • Study of the Impact of the Iron Gate 1 HPP on the Belgrade Groundwater Source (Phase IIb)

  Friday, 02 July 2010 16:41
Projects
Department of Water Supply, Sewerage, and Water Protection: Selected Projects
Basic Design for the Collection, Evacuation and Treatment of Wastewater for Tourist Resort "Kopaonik" - Phase I PDF Print E-mail
Наручилац: ЈП Србијаводе
Одговорни пројектанти: Миодраг Поповић, дипл. грађ.инг., Владимир Јеленковић, дипл.инг.технол.

Туристички центар „Копаоник“, у оквиру истоименог националног парка, представља једну од најзначајнијих туристичких дестинација Србије, па и ширег окружења, нарочито у зимским условима. Међутим, иако Копаоник од 1981. године има статус Међународног скијашког центра, пратећа инфраструктура није се у свим сегментима развијала у складу са изградњом туристичких садржаја. Активностима спроведеним на овом пројекту уложен је напор да се постојеће стање систематизује и дају смернице за јасно и адекватно решавање проблематике евакуације и пречишћавања отпадних вода са подручја ТЦ „Копаоник“.
Пројектом су обухваћена насеља: Суво Рудиште, Јарам, Лисина, Чајетина, Треска и Сребрнац, и разматрана два концепта каналисања. По првој варијанти, формирао би се заједнички систем Јарма и Сувог Рудишта, са заједничким ППОВ на локацији постојећег ППОВ на Репушким Бачијама. У оквиру ове варијанте, „викенд“ насеља Лисина, Чајетина и Треска, имала би свој аутономни систем евакуације и пречишћавања отпадних вода, са ППОВ на око 5 км низводно од садашњег ППОВ Сувог Рудишта на Репушким Бачијама. Варијанта 2 предвиђа јединствен канализациони систем за сва три локалитета (Јарам, Суво Рудиште и Лисина - Чајетина - Треска) и заједничко ППОВ на локацији постројења за назначена „викенд“ насеља из претходне варијанте. Главни колектор од постојећег ППОВ на Репушким Бачијама, до локације заједничког ППОВ са „викенд“ насељима, у дужини од око 5 км, претежно би пратио постојећу саобраћајницу од Копаоника према Рудници.
Обзиром на локалитет Сребрнца који гравитира супротно оријентисаном сливу у односу на остале разматране локалитете, предвиђено је да канализациони систем за тај локалитет и даље егзистира као самостални систем.
На основу спроведених техно-економских анализа, установљено је да су трошкови изградње канализационе мреже у Варијани 2 нешто већи, међутим, инвестициони и погонски трошкови за изградњу и одржавање постројења нижи су него у Варијанти 1, те је за даљу разраду прелиминарно усвојена Варијанта 2.
Узевши у обзир да туристички центар „Копаоник“ представља област од изузтног значаја у погледу природног добра, а самим тим и изузетно еколошки осетљиво подручје, при одабиру технологије пречишћавања један од основних критеријума била је ефикасност одређеног поступка у постизању изразито строгих захтева за квалитетом ефлуента, а самим тим и очување изворног квалитета воде реципијента. Сви потенцијални непосредни реципијенти ефлуената са будућих постројења: Велика, Мала и Циганска река, припадају првој категорији водотока (иако нису званично категорисане). Услед наведених специфичности подручја и оштрих захтева за квалитетом ефлуента, а уважавајући и карактеристике одређених поступака, као оптимална за примену и даљу разраду издвојила се Варијанта „Ц“ - Третман отпадних вода на постројењима са нискооптерећеним активним муљем са применом уређаја за мембранску филтрацију.Наручилац: ЈП Србијаводе

kop_fig1_engInvestor: Public Company "Srbijavode"
Chief designers: Miodrag Popovic, M.Sc. in Civil Engineering, Vladimir Jelenkovic, M.Sc. in Environmental Engineering

Tourist center "Kopaonik", the national park, is one of the most important tourist destinations in Serbia, especially during the winter. However, although Kopaonik is the international ski center since 1981, the supporting infrastructure has not developed in all aspects in accordance with the construction of tourist facilities. Activities carried out in this project emphasize the effort to systematize current conditions and provide guidance to clearly and adequately address issues of evacuation and treatment of wastewater from the area "Kopaonik".

Read more...
 
Study of Underground Sources of Water Supply for the General Plan of the City of Leskovac, 2010-2020 PDF Print E-mail

leskovac01_engClient: The Urban Institute, Washington
Project leader:
Zoran Radenković, B.Sc. C.E.
Responsible engineer: Miloš Zorić, B.Sc. C.E.

The study of underground water supply sources for the General Plan of the City of Leskovac 2010-2020 included the preparation of the following documents:

 • The project of applied hydrogeological research;
 • Elaborate on the reserves of underground water sources for water supply of Leskovac;
 • Study of sanitary protection zones for water supply of Leskovac.
Read more...
 
Design Project of ‘’Petrovaradinska Ada Source Extension by Building Water Intake Near the River PDF Print E-mail

Client : PUC. "Water and Sewerage" - Novi Sad

Project Coordinator: Dusan Đuric, B.Sc. C.E.

Project team: Goran Jevtic B.Sc Geology, Maja Pražić B.Sc. C.E., Biljana Cakić B.Sc. Mechanical Eng , Vladislav Arsić B.Sc. Electric Eng, Sladjana Milojković, B.Sc. Economics

Source "Petrovaradinska ada" belongs to the group of three active wells for water supply of population and industry of the city of Novi Sad. The total amount of the affected raw water from all sources, accounts for 40% (about 400 l/s), which makes this space essential resource from the viewpoint of a stable water supply. The spring is formed on the right bank of the Danube (behind Petrovaradin) at the beginning of the eighties. In the current constellation, exploitation of groundwater is conducted with eight tube and six wells with horizontal drains, which cap aquifer  in the sandy-gravel deposit of  quaternary age.

Due to increasing consumer area and reduction in capacity of existing sources of Novi Sad, there is a deficit of drinking water during the summer. Therefore,  a solution to the possibility of expanding the existing springs and wells is considered.

For coastal areas downstream of the well BHD-8 (to the Rokov stream), General Project of ‘Extension of the source "Petrovaradinska ada" by construction of water intake along the river” was made in 2009 ( Jaroslav Černi, Belgrade). According to the results of field studies and hydrodynamic calculations, it was showed that this area can provide additional water of 100 l/ s. After a techno-economic analysis, vertical tube wells with a single capacity of 10/s were selected as water intake facilities.

The next step in the review and implementation of the technical solution  was a preliminary design and feasibility study, which developed the construction, equipping and connection of  ten tube wells (from CB-15 to CB-24). At the conceptual level, raw water from the newly wells and two existing water intake structures (BHD-7and  BHD-8) was analyzed, to the planned water treatment plant "Petrovaradinska ada", capacity 210 l/s. Conditions under which water can transported to HPP "Štrand" were also analyzed  for different modes of system operation  of transporting raw water from the source of Novi Sad.

For preliminary design, the following investigation operations were performed: building structural- piezometer well, construction of testing well (depth 24 m), the experiment of pumping was carried out (120 hours), chemical composition of groundwater was examined (analysis of "V" and "A "scale). According to the results of the hydrodynamic processing coefficients of filtration process is 2.8 x10-4 m/s, the specific yield is 3x10-3, while the hydraulic suspension to supply limit is about 70 meters. In relation to the regulations for hygienic drinking water (Službeni Glasnik SRJ 42/98 and 44/98) all samples, compared to the MDK, have an increased content of arsenic, ammonia, iron and manganese.

The project developed solutions for leveling (filling) the terrain around the water intake structures and along the corridor of access road for internal traffic, length of ~ 700m (width - 10 m), to the elevation of 78m above sea level, as well as solution for routing of pipeline and cables for energy supply. Then, technical solution presented for the construction of water intake facilities - ten vertical tube wells Ø610 mm, their hydro electric and electric equipment and way of transporting water to the HPP "Petrovaradinska ada". Since the water will be directed to HPP Petrovaradinska ADA instead of HPP "Štrand", a suggestion of characteristics of pumping unit which is to replace the existing pumps is given.

The project presented two ways of energy supply of the extended source as well as solution for the management and transmission of data. The performed analyzes have shown that the power supply can be provided with TS "PA 6" 20/0,4 kV, and that connecting substations and constructing new transformer substation "PA 7" 20/0,4 kV would generally improve the energy supply of PUC "Water and sewerage" Novi Sad. A system is designed to manage all the technology and operating parameters from the command-control center (CCC).

Feasibility study defined the scope and structure of investment for the proposed technical solution, financing conditions and gave review of economic and financial effects of investment. The estimate of investment for implementation of proposed solution is about RSD 125,374,494.66. (~ 1 090 000.00 €).

Client : PUC. "Water and Sewerage" - Novi Sad

petr_ada_engProject Coordinator: Dusan Đuric, B.Sc. C.E.
Project team:
Goran Jevtic B.Sc Geology, Maja Pražić B.Sc. C.E., Biljana Cakić B.Sc. Mechanical Eng , Vladislav Arsić B.Sc. Electric Eng, Sladjana Milojković, B.Sc. Economics

Source "Petrovaradinska ada" belongs to the group of three active wells for water supply of population and industry of the city of Novi Sad. The total amount of the affected raw water from all sources, accounts for 40% (about 400 l/s), which makes this space essential resource from the viewpoint of a stable water supply. The spring is formed on the right bank of the Danube (behind Petrovaradin) at the beginning of the eighties. In the current constellation, exploitation of groundwater is conducted with eight tube and six wells with horizontal drains, which cap aquifer in the sandy-gravel deposit of quaternary age.

Read more...
 
Prefeasibility Study and Master Plan for a Wastewater Treatment Plant on the Left Bank of the Danube PDF Print E-mail
Prefeasibility Study and Master Plan for a Wastewater Treatment Plant on the Left Bank of the Danube in the City of Novi Sad (400,000 PE)

altClient: Water and Wastewater PU of Novi Sad
Chief Design Engineers: Branislav Hiba, CE; Vladimir Jelenković, ChE; Miodrag Popović, CE

This project addresses the collection, evacuation and treatment of wastewaters generated by the part of the City of Novi Sad located along the left bank of the Danube River.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 1 of 3

presentation_buton

RocketTheme Joomla Templates