Payday Loans

Basic Design for the Collection, Evacuation and Treatment of Wastewater for Tourist Resort "Kopaonik" - Phase I

Наручилац: ЈП Србијаводе Одговорни пројектанти: Миодраг Поповић, дипл. грађ.инг., Владимир Јеленкови...

Study of Underground Sources of Water Supply for the General Plan of the City of Leskovac, 2010-2020

Client: The Urban Institute, WashingtonProject leader: Zoran Radenković, B.Sc. C.E.Responsible...

Design Project of ‘’Petrovaradinska Ada Source Extension by Building Water Intake Near the River

Client : PUC. "Water and Sewerage" - Novi Sad Project Coordinator: Dusan Đuric, B.Sc. C.E. Pro...

Prefeasibility Study and Master Plan for a Wastewater Treatment Plant on the Left Bank of the Danube

Prefeasibility Study and Master Plan for a Wastewater Treatment Plant on the Left Bank of the Danube...

Interceptor Sewer Between the Danube/Sava Confluence and the Veliko Selo Suburb of Belgrade

Interceptor Sewer Between the Danube/Sava Confluence and the Veliko Selo Suburb of Belgrade (Section...

Feasibility Study and Master Plan for a Wastewater Treatment Plant in the City of Leskovac

Feasibility Study and Master Plan for a Wastewater Treatment Plant in the City of Leskovac (100,000...

Preliminary Design for Wastewater Collection, Evacuation & Treatment at the Jabučko Ravnište Resort

Preliminary Design for Wastewater Collection, Evacuation and Treatment at the Jabučko Ravnište...

Feasibility Study and Environmental Impact Assessment for the Wastewater Project in Nikšić

Feasibility Study and Environmental Impact Assessment for the Wastewater Project in Nikšić,...

Prefeasibility Study and Master Plan for the Belgrade Sewerage System

Client: Building Land and Construction Directorate of Belgrade Chief Design Engineers: Branislav...

 • Basic Design for the Collection, Evacuation and Treatment of Wastewater for Tourist Resort "Kopaonik" - Phase I

  Wednesday, 16 January 2013 12:43
 • Study of Underground Sources of Water Supply for the General Plan of the City of Leskovac, 2010-2020

  Monday, 14 January 2013 16:05
 • Design Project of ‘’Petrovaradinska Ada Source Extension by Building Water Intake Near the River

  Monday, 14 January 2013 14:08
 • Prefeasibility Study and Master Plan for a Wastewater Treatment Plant on the Left Bank of the Danube

  Monday, 16 August 2010 14:36
 • Interceptor Sewer Between the Danube/Sava Confluence and the Veliko Selo Suburb of Belgrade

  Friday, 02 July 2010 17:18
 • Feasibility Study and Master Plan for a Wastewater Treatment Plant in the City of Leskovac

  Monday, 16 August 2010 14:38
 • Preliminary Design for Wastewater Collection, Evacuation & Treatment at the Jabučko Ravnište Resort

  Monday, 16 August 2010 14:44
 • Feasibility Study and Environmental Impact Assessment for the Wastewater Project in Nikšić

  Monday, 16 August 2010 14:42
 • Prefeasibility Study and Master Plan for the Belgrade Sewerage System

  Monday, 16 August 2010 14:42
 • Study of the Impact of the Iron Gate 1 HPP on the Belgrade Groundwater Source (Phase IIb)

  Friday, 02 July 2010 16:41
Projects Basic Design for the Collection, Evacuation and Treatment of Wastewater for Tourist Resort "Kopaonik" - Phase I
Basic Design for the Collection, Evacuation and Treatment of Wastewater for Tourist Resort "Kopaonik" - Phase I PDF Print E-mail
Наручилац: ЈП Србијаводе
Одговорни пројектанти: Миодраг Поповић, дипл. грађ.инг., Владимир Јеленковић, дипл.инг.технол.

Туристички центар „Копаоник“, у оквиру истоименог националног парка, представља једну од најзначајнијих туристичких дестинација Србије, па и ширег окружења, нарочито у зимским условима. Међутим, иако Копаоник од 1981. године има статус Међународног скијашког центра, пратећа инфраструктура није се у свим сегментима развијала у складу са изградњом туристичких садржаја. Активностима спроведеним на овом пројекту уложен је напор да се постојеће стање систематизује и дају смернице за јасно и адекватно решавање проблематике евакуације и пречишћавања отпадних вода са подручја ТЦ „Копаоник“.
Пројектом су обухваћена насеља: Суво Рудиште, Јарам, Лисина, Чајетина, Треска и Сребрнац, и разматрана два концепта каналисања. По првој варијанти, формирао би се заједнички систем Јарма и Сувог Рудишта, са заједничким ППОВ на локацији постојећег ППОВ на Репушким Бачијама. У оквиру ове варијанте, „викенд“ насеља Лисина, Чајетина и Треска, имала би свој аутономни систем евакуације и пречишћавања отпадних вода, са ППОВ на око 5 км низводно од садашњег ППОВ Сувог Рудишта на Репушким Бачијама. Варијанта 2 предвиђа јединствен канализациони систем за сва три локалитета (Јарам, Суво Рудиште и Лисина - Чајетина - Треска) и заједничко ППОВ на локацији постројења за назначена „викенд“ насеља из претходне варијанте. Главни колектор од постојећег ППОВ на Репушким Бачијама, до локације заједничког ППОВ са „викенд“ насељима, у дужини од око 5 км, претежно би пратио постојећу саобраћајницу од Копаоника према Рудници.
Обзиром на локалитет Сребрнца који гравитира супротно оријентисаном сливу у односу на остале разматране локалитете, предвиђено је да канализациони систем за тај локалитет и даље егзистира као самостални систем.
На основу спроведених техно-економских анализа, установљено је да су трошкови изградње канализационе мреже у Варијани 2 нешто већи, међутим, инвестициони и погонски трошкови за изградњу и одржавање постројења нижи су него у Варијанти 1, те је за даљу разраду прелиминарно усвојена Варијанта 2.
Узевши у обзир да туристички центар „Копаоник“ представља област од изузтног значаја у погледу природног добра, а самим тим и изузетно еколошки осетљиво подручје, при одабиру технологије пречишћавања један од основних критеријума била је ефикасност одређеног поступка у постизању изразито строгих захтева за квалитетом ефлуента, а самим тим и очување изворног квалитета воде реципијента. Сви потенцијални непосредни реципијенти ефлуената са будућих постројења: Велика, Мала и Циганска река, припадају првој категорији водотока (иако нису званично категорисане). Услед наведених специфичности подручја и оштрих захтева за квалитетом ефлуента, а уважавајући и карактеристике одређених поступака, као оптимална за примену и даљу разраду издвојила се Варијанта „Ц“ - Третман отпадних вода на постројењима са нискооптерећеним активним муљем са применом уређаја за мембранску филтрацију.Наручилац: ЈП Србијаводе

kop_fig1_engInvestor: Public Company "Srbijavode"
Chief designers: Miodrag Popovic, M.Sc. in Civil Engineering, Vladimir Jelenkovic, M.Sc. in Environmental Engineering

Tourist center "Kopaonik", the national park, is one of the most important tourist destinations in Serbia, especially during the winter. However, although Kopaonik is the international ski center since 1981, the supporting infrastructure has not developed in all aspects in accordance with the construction of tourist facilities. Activities carried out in this project emphasize the effort to systematize current conditions and provide guidance to clearly and adequately address issues of evacuation and treatment of wastewater from the area "Kopaonik".

The project encompasses settlements: Suvo Rudište, Jaram, Lisina, Čajetina, Treska and Srebrnac, and the two concepts of collection were discussed. According to the first one, a common system for Jaram and Suvo Rudište would be formed, which would have the same WWTP on the location of WWTP Repuške Bačije. In this alternative, "weekend" settlements Lisina, Čajetina and Treska, would have its autonomous system of evacuation and treatment of wastewater, with wastewater treatment plant located at about 5 km downstream from the present WWTP Suvo Rudište in Repuške Bačije. Option 2 provides a unique sewage system for all three sites (Jaram, Suvo Rudište and Lisina - Čajetina - Treska) and shared the WWTP at the location designated for "Weekend" settlements from previous version. The main collector from the existing WWTP Repuške Bačije, would mostly follow the existing road from the Kopaonik to Rudnica.

kop_tab1_eng

Taking into account the location of Srebrnac, which gravitates opposite to oriented basin in relation to the other considered sites, it is planned that the drainage system for the site still exists as a standalone system.

Based on the conducted techno-economic analysis, it was found that the cost of the sewer network in Alternative 2 is slightly higher, however, the investment and operational costs for the construction and maintenance of the plant are lower than in Alternative 1, therefore, for further development option 2 was accepted.

Taking into account the tourist center "Kopaonik" is an area of importance in terms of natural resource, and therefore, very environmentally sensitive area, the selection of treatment technology was the effectiveness of a procedure to achieve very strict requirements for the quality of effluent and thus preserving the original quality of receiving waters. All potential recipients of direct effluent from future facilities: Velika, Mala and Ciganska rivers belong to the first category of watercourses (although not officially categorized). Due to these specific characteristics of the area, as well as the characteristics of certain procedures, Alternative "C" - Wastewater treatment in low loaded activated sludge processes with membrane filtration devices has been accepted as the optimum for the application and further development.

kop_fig2_eng
 

presentation_buton

RocketTheme Joomla Templates