Payday Loans
О Институту Референце Одабрани пројекти Заштита приобаља Дунава од спољних вода у условима негативног утицаја успора ХЕ "Ђердап I" и ХЕ "ЂЕРДАП II"
Заштита приобаља Дунава од спољних вода у условима негативног утицаја успора ХЕ "Ђердап I" и ХЕ "ЂЕРДАП II" ПДФ Штампа Ел. пошта

Djerdap_01Инвеститор:
Електропривреда Србије - ПД "Хидроелектране Ђердап" доо
Извођачи:
Милан Радовановић, дипл. инж. геол., Божидар Љумовић, дипл. инж. геол., Весна Илић, дипл. инж. грађ.

Од почетка изградње и експлоатације ХЕ "Ђердап I" и ХЕ "ЂЕРДАП II" изведени су значајни радови на заштити од спољних вода, као део свеобухватних мера заштите приобалних подручја на практично читавој дужини протезања успора од преко 200 km.

Пре формирања Ђердапских акумулација мере заштите од спољних вода у зони утицаја успора су обухватале насипе на угроженим секторима дуж Дунава и његових притока (најчешће објекти скромних димензија који не обезбеђују поуздану заштиту што је компензовано обимним радовима и мерама током и након одбрана од поплава). Нека ниска приобална подручја била су без заштите (плављена скоро сваке године, често и више пута у току једне године).

За заштиту подручја и насеља у зони Ђердапских акумулација изграђени су нови насипи или реконструисани и дограђени постојећи насипи неодговарајућих габарита.

У циљу оцене ефеката и услова рада, као и предузимања додатних мера заштите, успостављен је редован годишњи програм праћења утицаја успора на насипе и приобалне површине који се састоји од:

 • редовног праћења актуелног стања насипа у приобаљу Дунава;
 • сагледавања и систематизовања проблема од значаја за безбедност заштите;
 • објективизације критеријума везаних за систем заштите од спољних вода;
 • спровођења потребних интервентних и санационих радова;
 • спровођења радова на реконструкцији и доградњи насипа.

Резултати праћења утицаја успора и спровођења одбране од поплава током дугогодишње експлоатације на новоизграђеним и реконструисаним насипима указују да су ефекти задовољавајући и да функционисање система заштите није било угрожено ни у периодима високих водостаја (2005., 2006., 2010. године).


Djerdap_02
Слика 2: Основни типови нових и реконструисаних насипа и могућих начина реконструкције

Резултати дугогодишњих осматрања и регистровани проблеми у функционисању указују да су насипи део јединствене заштите од спољних вода коју сачињавају:

 • Обала на којој су присутни проблеми њеног рушења;
 • Инундација са шумом у форланду и њено очување у условима успора, одводњавања депресија и постојања материјалних ровова;
 • Тело насипа са спољном облогом за заштиту од таласа са проблемима деформације и рушења облоге и евентуално недовољном висином тела насипа;
 • Брањено подручје са каналима, меандрима, шумом, објектима и др.

У периодима наиласка поплавних таласа угрожена је стабилност насипа и смањена безбедност одбране подручја и насеља у приобаљу. Негативне појаве се могу поделити на појаве у небрањеном и појаве у брањеном подручју.

Проблеми регистровани на терену су решавани интервентним и санационим радовима, као и потребном реконструкцијом за више коте успора, у складу са променом режима рада хидроелектрана.

Преостали проблеми су последица недовршених програма одржавања и реконструкције, међу којима су до сада у брањеном терену уз насип регистровани:

 • Немогућност приступа, праћења и осматрања појава у непосредној зони брањене ножице насипа.
 • Високи пијезометарски нивои у брањеном делу терена уз остатке старих токова, ископаних канала и у депресијама.
 • Објекти изграђени уз насип (копани бунари, септичке јаме, вађење стабала, итд.) који онемогућавају безусловну сигурност одбрамбених насипа.
 
RocketTheme Joomla Templates